Ekologia to nasze hasło

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej narzuca na szkoły obowiązek wprowadzenia tak zwanych międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi poszczególnych ścieżek i dopasować swój rozkład materiału nauczania do realizacji tychże ścieżek. Niektóre gotowe programy nauczania sygnowane przez znane wydawnictwa typu: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Operon, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WsiP, mają w swoim zakresie wpisane konkretne ścieżki. I tak można wyróżnić następujące ścieżki: ścieżka ekologiczna, która może być realizowana na lekcjach biologii i lekcjach geografii. Ścieżka medialna i ścieżka biblioteczna może być realizowana praktycznie na każdym przedmiocie, ścieżka regionalna, głównie na historii, lekcjach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, ścieżka prozdrowotna na lekcjach przysposobienia obronnego, lekcjach biologii, lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, oraz ścieżka filozoficzne realizowana na etyce, języku polskim i historii.

Zobacz także:
Biodegradacja
Nauka jaką jest ekologia zajmuje się między innymi opracowywaniem i wskazywaniem rozwiązań, jakie można zastosować w praktyce, a których celem jest ochrona naturalnego środowiska. Przy tej okazji często jest wykorzystywana biodegradacja. Za...

Ochrona środowiska
Przy okazji poruszania zagadnień związanych z dziedziną jaką jest ekologia bardzo często mówi się o ochronie środowiska naturalnego. Zazwyczaj te dwa pojęcia funkcjonują jako nierozerwalne. Poprzez ochronę środowiska rozumieć należy takie...

Pojęcia greckie
Język polski, podobnie jak wiele innych języków na całym świecie, czerpie wzorce ze starożytnych języków, głównie greki i łaciny. Jeśli przyjrzelibyśmy się genezie słów, jakie na co dzień wykorzystujemy w języku polskim bylibyśmy niewątpliwie...

Copyright@ 2013 Eko